Eredmenyek

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994

1997 eredmenyei:

1997-12-31 - bajnoksg
 Veszprm Fireballs 11 
 Vc New Deal 15 
1997-12-31 - bajnoksg
 Debrecen Dymanites 16 
 Veszprm Fireballs
1997-12-31 - bajnoksg
 Veszprm Fireballs 19 
 Szombathelyi Anyaszomortk 13 
1997-12-31 - bajnoksg
 Sifok Denewares 18 
 Veszprm Fireballs 21 
1997-12-31 - bajnoksg
 Veszprm Fireballs 16 
 Ajka Blackbirds 15 
1997-12-31 - bajnoksg
 Sopron Westwind 11 
 Veszprm Fireballs
1997-12-31 - bajnoksg
 Szombathelyi Anyaszomortk 14 
 Veszprm Fireballs
1997-12-31 - bajnoksg
 Veszprm Fireballs 10 
 Fehrvr Nightmares
1997-12-31 - bajnoksg
 Vc New Deal 13 
 Veszprm Fireballs
1997-12-31 - bajnoksg
 Fehrvr Nightmares 14 
 Veszprm Fireballs 21 
1997-12-31 - bajnoksg
 Veszprm Fireballs
 Sifok Denewares 30 
1997-12-31 - bajnoksg
 Veszprm Fireballs 24 
 Ajka Blackbirds 10 
1997-12-31 - bajnoksg
 Veszprm Fireballs 22 
 Sopron Westwind 16 
1997-12-31 - bajnoksg
 Szombathelyi Anyaszomortk 23 
 Veszprm Fireballs 17 

2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994


r i c a r d o & c s i b i & p a y a | 2 0 0 3 | v � v � v � p o n t f � j e r b o l s z p o n t h u